باطری‌های زینک کربن

Ultra Heavy Duty Batteries

مـــــــدل ابعاد جعبه داخلی (سانتی متر) تعداد در جعبه داخلی ابعاد کارتن بزرگ (سانتی متر) تعداد در کارتن بزرگ
باطری نیم قلم ۲عددی کارتی ۱۲.۵ ۷.۳ ۸.۵ ۱۲ ۳۹.۰ ۲۶.۵ ۱۹.۰ ۲۴۰
باطری قلم ۲عددی کارتی ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۹.۵ ۲۸.۰ ۱۹.۰ ۲۴۰
باطری نیم قلم ۲عددی شرینک ۱۰.۸ ۴.۳ ۴.۵ ۲۰ ۲۳.۵ ۲۳.۰ ۱۵.۵ ۶۰۰
باطری قلم ۴عددی شرینک ۱۴.۴ ۵.۶ ۵.۱ ۱۰ ۳۰.۵ ۲۴.۰ ۱۷.۵ ۲۴۰
باطری متوسط ۲عددی کارتی ۱۳.۲ ۸.۷ ۸.۵ ۶ ۳۶.۵ ۲۸.۰ ۱۹.۰ ۹۶
باطری متوسط ۲عددی شرینک ۱۵.۵ ۱۰.۵ ۵.۱ ۱۲ ۳۳.۰ ۳۲.۵ ۱۷.۵ ۲۱۶
باطری بزرگ ۲عددی کارتی ۱۵.۲ ۱۱.۰ ۸.۵ ۶ ۳۴.۵ ۳۲.۰ ۱۹.۰ ۷۲
باطری بزرگ ۲عددی شرینک ۱۳.۵ ۱۰.۰ ۶.۲ ۶ ۲۸.۵ ۲۱.۵ ۲۷.۰ ۹۶
باطری ۹ولت ۱عددی کارتی ۱۳.۱ ۱۱.۹ ۸.۵ ۱۲ ۴۹.۵ ۲۷.۵ ۱۹.۰ ۱۹۲
باطری ۹ولت ۱عددی شرینک ۱۳.۲ ۷.۰ ۵.۰ ۲۰ ۲۷.۸ ۲۲.۵ ۱۷.۲ ۳۶۰