باطری های قابل شارژ

Rechargeable Batteries

مـــــــدل ابعاد جعبه داخلی (سانتی متر) تعداد در جعبه داخلی ابعاد کارتن بزرگ (سانتی متر) تعداد در کارتن بزرگ
باطری قلم ۲۳۰۰ میلی آمپر ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۰.۵ ۲۸ ۱۹ ۱۹۲
باطری قلم ۲۲۰۰ میلی آمپر ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۰.۵ ۲۸ ۱۹ ۱۹۲
باطری قلم ۲۱۰۰ میلی آمپر ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۰.۵ ۲۸ ۱۹ ۱۹۲
باطری قلم ۲۰۰۰ میلی آمپر ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۰.۵ ۲۸ ۱۹ ۱۹۲
باطری قلم ۱۸۰۰ میلی آمپر ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۰.۵ ۲۸ ۱۹ ۱۹۲
باطری نیم قلم ۹۰۰ میلی آمپر ۱۲.۵ ۷.۳ ۸.۵ ۱۲ ۳۹ ۲۶.۵ ۱۹ ۲۴۰
باطری نیم قلم ۸۰۰ میلی آمپر ۱۲.۵ ۷.۳ ۸.۵ ۱۲ ۳۹ ۲۶.۵ ۱۹ ۲۴۰
باطری نیم قلم ۷۰۰ میلی آمپر ۱۲.۵ ۷.۳ ۸.۵ ۱۲ ۳۹ ۲۶.۵ ۱۹ ۲۴۰